Skip to content

Atorwastatyna z lub bez przeciwciała przeciwko PCSK9 w pierwotnej hipercholesterolemii AD 6

9 miesięcy ago

435 words

Wyniki skuteczności w zmodyfikowanej populacji, której celem jest leczenie. Procentowe zmiany od wartości wyjściowej do 8 tygodnia w innych poziomach lipidów i apolipoprotein przedstawiono w Tabeli 2. Bezwzględne zmiany są pokazane w tabelach S2 i S3 w dodatkowym dodatku (obliczonych jako zarówno średnie najmniejszych kwadratów, jak i średnie arytmetyczne dla normalnie rozłożonych wartości i jako wartości średnie). mediana z rozstępami międzykwartylnymi dla wartości, które nie były normalnie dystrybuowane). Zmiany w poziomach apolipoproteiny B, cholesterolu nie-HDL i cholesterolu całkowitego były podobne do zmian w cholesterolu LDL. Niewielki wzrost stężenia cholesterolu HDL obserwowano u pacjentów leczonych 80 mg atorwastatyny i SAR236553 w porównaniu z pacjentami leczonymi 80 mg atorwastatyny i placebo. Nie obserwowano żadnych znaczących zmian w poziomach apolipoproteiny A1 w żadnej z trzech badanych grup. Mediana poziomu lipoprotein (a) była istotnie zmniejszona o 31,0% u pacjentów otrzymujących 80 mg atorwastatyny i SAR236553 w porównaniu z redukcją o 2,7% w grupie otrzymującej 80 mg atorwastatyny z placebo. Rysunek 1. Rysunek 1. Średnia zmiana procentowa w stosunku do linii podstawowej w poziomach cholesterolowych o niskiej gęstości lipoprotein (LDL), według grupy leczenia. Pokazano wyniki dla podstawowego wyniku skuteczności: średnia procentowa zmiana od wartości wyjściowej poziomu cholesterolu LDL do 8 tygodnia, obliczona z wykorzystaniem metody ostatniej obserwacji-przeniesione (LOCF). Wyniki przedstawiono również dla całej podwójnie ślepej fazy leczenia (od tygodnia 0 do 8 tygodnia) i okresu obserwacji (tydzień 8 do 16 tygodnia). Wszystkie analizy zostały przeprowadzone w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, w której wzięli udział wszyscy pacjenci poddani randomizacji i którzy mieli pierwotny punkt końcowy, który można było ocenić. Wartość P obliczono za pomocą analizy kowariancji, w tym warunków leczenia i wartości wyjściowej. I słupki wskazują błędy standardowe.
Wyniki laboratoryjnych pomiarów poziomów lipidów uzyskanych podczas wizyt w tygodniu 12 i 16 tygodniu (okres obserwacji) (ryc. 1) są zgodne z tymi, które byłyby oczekiwane po wycofaniu dostarczonych przez badane leków obniżających stężenie lipidów po 8. tygodniu. W żadnej z badanych grup nie zaobserwowano znaczących zmian stężenia hemoglobiny glikowanej lub glukozy we krwi (tabela S4 w dodatkowym dodatku).
Zmiany w całkowitych i wolnych stężeniach PCSK9 w surowicy przedstawiono na ryc. S2 w dodatkowym dodatku. Duży wzrost całkowitego stężenia PCSK9 obserwowano po podaniu SAR236553, ze względu na wolniejszy klirens związanego kompleksu z krążenia (ryc. S2A). Przeciwnie, zaobserwowano wyraźne zmniejszenie stężenia PCSK9 za pomocą SAR236553 (ryc. S2B).
Bezpieczeństwo
Tabela 3
[przypisy: ośrodki terapii uzależnień nfz, zagrzybiony organizm objawy, ośrodki terapii uzależnień nfzia katowice ]

0 thoughts on “Atorwastatyna z lub bez przeciwciała przeciwko PCSK9 w pierwotnej hipercholesterolemii AD 6”