Skip to content

Epidemiologia ostrego uszkodzenia nerek u krytycznie chorych dzieci i młodych dorosłych cd

2 miesiące ago

482 words

Normalność została przetestowana w teście Kołmogorowa-Smirnowa. Wypaczone rozkłady są opisane za pomocą mediany i zakresów międzykwartylowych i zostały porównane z użyciem testu sumy rang Wilcoxona i testu Kruskala-Wallisa. Normalne rozkłady są opisane za pomocą średnich i odchyleń standardowych i zostały porównane z użyciem testu t Studenta. Dwustronny poziom alfa został ustawiony na 0,05. Jeśli chodzi o brakujące dane, przeprowadziliśmy analizy wrażliwości w celu oceny różnic w cechach demograficznych i klinicznych, odsetku ostrych uszkodzeń nerek i wyników wtórnych, gdy dane dotyczące wyniku 28-dniowego (żywe vs. martwe) były niedostępne i różnice w 28-dniowej umieralności i wynikach wtórnych, gdy dane dotyczące wyjściowego poziomu kreatyniny w osoczu były niedostępne (tabele S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Wykorzystaliśmy wielowymiarowe modele regresji logistycznej do analizy pierwotnej, aby określić związek pomiędzy maksymalnym stopniem ostrego uszkodzenia nerek i ryzykiem śmierci, z uwzględnieniem czynników ryzyka, które różniły się pomiędzy osobami, które przeżyły, a osobami, które nie przeżyły. Zmienne zostały wprowadzone do modeli, gdy poziom alfa czynnika ryzyka był mniejszy niż 0,15 w analizie dwuwymiarowej. Krzywe przeżywalności Kaplan-Meier i testy log-rank zostały użyte do opisania wpływu maksymalnego stopnia ostrego uszkodzenia nerek w 28-dniowej śmiertelności. Korzystny system oceny ciężkości choroby w każdym ośrodku (Wynik pediatryczny ryzyka śmiertelności III [PRISM-III], wskaźnik dysfunkcji dziecięcej logistycznej [PELOD], lub wskaźnik pediatryczny wskaźnika śmiertelności 2 [PIM-2] 18 został włączony do model dla pacjentów w tym ośrodku. Ryzyko zgonu związane z ostrym uszkodzeniem nerek oceniono jako zmienną kategoryczną. W tej wielozmiennej analizie, maksymalny stopień 2 lub 3 został uznany za poważne ostre uszkodzenie nerek, a nie ostre uszkodzenie nerek lub etap był punktem odniesienia. Opracowano modele regresji liniowej w celu określenia predyktorów długości pobytu w OIT. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania JMP, wersja 11.0.0 (SAS Institute) i Microsoft Excel 2010. Protokół i plan analizy statystycznej są dostępne pod adresem.
Wyniki
Charakterystyka pacjenta
Ryc. 1. Ryc. 1. Badanie przesiewowe, kwalifikacja i 28-dniowe pierwotne wyniki. Pierwszorzędowym rezultatem była śmierć w 28 dniu po przyjęciu na oddział intensywnej opieki pediatrycznej (OIOM). 253 pacjentów, którzy nie mieli 28-dniowych danych, zostało wykluczonych z analizy wyników. Maksymalny etap ostrego uszkodzenia nerek został zdefiniowany jako najwyższy etap obserwowany w ciągu pierwszych 7 dni po przyjęciu na OIT. Etapy ostrego uszkodzenia nerek zdefiniowano zgodnie z chorobą nerek: poprawa globalnych wyników kryteriów stężenia kreatyniny w osoczu (etap 1: wzrost poziomu kreatyniny do 1,5 do 1,9-krotności poziomu podstawowego, który jest znany lub przypuszczalnie wystąpił w ciągu ostatnich 7 lat; dni lub wzrost o . 0,3 mg na decylitr [26,5 .mol na litr] w ciągu ostatnich 48 godzin, etap 2: poziom 2,0 do 2,9 razy wyższy od poziomu podstawowego, etap 3: poziom 3,0 razy wyższy od poziomu podstawowego, wzrost do . 4,0 mg na decylitr [354 .mol na litr], lub, u pacjentów <18 lat, zmniejszenie szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej do <35 ml na minutę na 1,73 m2) i kryteria dotyczące oddawania moczu (etap 1: <0,5 ml na kilogram masy ciała na godzinę przez 6 do <12 godzin, etap 2: <0,5 ml na kilogram na godzinę dla .12 godzin, etap 3: <0,3 ml na kilogram na godzinę dla . 24 godzin lub bezmocz dla .12 godzin ).
Tabela 1
[patrz też: allegro la butik, leobert allegro, stomatologia ursynów ]

0 thoughts on “Epidemiologia ostrego uszkodzenia nerek u krytycznie chorych dzieci i młodych dorosłych cd”