Skip to content

Linezolid w leczeniu przewlekłej, intensywnie opornej na leki gruźlicy AD 4

5 miesięcy ago

503 words

Wszystkie poważne zdarzenia niepożądane zostały zgłoszone do Rady ds. Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa, wszystkich instytucjonalnych komisji rewizyjnych oraz amerykańskiej i koreańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, zgodnie z protokołem. Badanie było monitorowane przez niezależną organizację badań klinicznych. Firma Pfizer dostarczyła linezolid bez żadnych opłat i przejrzała protokół bez komentarza. Autorzy są w pełni odpowiedzialni za projekt badania, zbieranie danych, analizę, kompletność raportowania danych, wierność tego raportu do protokołu badania i interpretację danych. Analiza statystyczna
Na podstawie wcześniejszych studiów przypadków oszacowaliśmy współczynnik konwersji kultur o ponad 90% w przypadku linezolidu podczas pierwszych 4 miesięcy leczenia, a na podstawie danych historycznych przyjęliśmy, że mniej niż 10% pacjentów będzie miało spontaniczną konwersję kulturową bez po otrzymaniu linezolidu. W związku z tym obliczyliśmy, że próba 16 pacjentów na grupę zapewni 92% mocy, przy założeniu dwustronnego wskaźnika błędu typu wynoszącego 0,05 i 10% wskaźnika przerwania leczenia. Planowaliśmy zrekrutować 20 pacjentów na grupę, aby umożliwić dodatkową utratę obserwacji i śmierci. Do podstawowej analizy konwersji czasu na hodowlę na podłożu stałym wykorzystano uogólniony test Wilcoxona 24 i zmodyfikowaną analizę zamiaru leczenia, która wykluczała 2 pacjentów, którzy wycofali się (z powodu neuropatii wyjściowej) przed otrzymaniem linezolidu. Dane od innych pacjentów, którzy się wycofali, włączono do zmodyfikowanej analizy zamiaru leczenia jako niepowodzenia leczenia. Etyczne obawy dotyczące grupy opóźnionego startu skłoniły dane i tablicę do monitorowania bezpieczeństwa do złożenia wniosku o dwie nieplanowane analizy okresowe: jedną, gdy 16 pacjentów miało punkt końcowy, który można ocenić, a drugi, gdy 32 miało taki punkt końcowy. Do wstępnej analizy pierwotnego punktu końcowego zastosowano zasadę Haybittle-Peto, która określa ścisły poziom istotności 0,001 jako kryterium wcześniejszego przerwania badania ze względu na skuteczność i pozwala na zwykle 0,05 poziomu istotności przy końcowej analizie. .25 Granica wczesnego zatrzymania nie została spełniona, a obserwacja 39 pacjentów w zmodyfikowanej kohorcie z intencją kontynuowano aż do planowanego przystanku.
Wyniki
Badaj pacjentów
Rysunek 1. Rycina 1. Rejestracja, losowanie i obserwacja pacjentów w badaniu. W okresie od grudnia 2008 r. Do maja 2011 r. Przeprowadzono badanie przesiewowe u 50 pacjentów pod kątem kwalifikowalności, a 41 pacjentów poddano randomizacji. Dwóch pacjentów zostało następnie wycofanych z powodu wcześniej istniejącej neuropatii obwodowej, która została wykryta podczas badania podstawowego; pozostałych 39 pacjentów włączono do zmodyfikowanej analizy zamiaru leczenia. Dwóch innych pacjentów, którzy wycofali się przed konwersją kultur, uznano za niewydolnych w leczeniu: pacjent, który miał zdarzenie niepożądane wymagające podania leku, został wycofany w 79 dni po rozpoczęciu leczenia linezolidem, ponieważ wakacje z lekiem przekroczyły okno określone w protokole (28 dni przed konwersją plwociny i 42 dni po konwersji kultury plwocinowej); drugi pacjent został wycofany 32 dni po przyjęciu do badania z powodu rozpoznania zaawansowanego raka okrężnicy (pacjent ten był w grupie z opóźnionym początkiem i nie otrzymał linezolidu)
[hasła pokrewne: potencjalny dawca szpiku, masaż uciskowy, olejek imbirowy ]

0 thoughts on “Linezolid w leczeniu przewlekłej, intensywnie opornej na leki gruźlicy AD 4”