Skip to content

Linezolid w leczeniu przewlekłej, intensywnie opornej na leki gruźlicy AD 6

2 miesiące ago

444 words

Chociaż konwersja kulturowa na podłożu stałym jest historycznie standardem stosowanym do oceny skuteczności leczenia, monitorowaliśmy również wyniki hodowli na ciekłym podłożu. W przypadku danych ocenzurowanych po 4 miesiącach 12 z 19 pacjentów (63%) w grupie o natychmiastowym początku i 11 z 20 (55%) w grupie z opóźnionym początkiem miało konwersję kultury na pożywce płynnej (P = 0,07) (rysunek 2B). Uważa się, że płynna pożywka hodowlana ma wyższą czułość i bardziej powtarzalne wyniki niż pożywka do hodowli stałej.27 W naszym badaniu wyniki hodowli na ciekłym podłożu miały jednak tylko graniczne znaczenie w cenzurowanym punkcie czasowym na protokół (4 miesiące), ponieważ do wyższej od oczekiwanej szybkości konwersji do hodowli negatywnych na pożywce płynnej w grupie opóźnionego startu. Łącząc te dwie grupy, zaobserwowaliśmy, że 34 z 38 pacjentów, którzy otrzymali linezolid (89%) miało konwersję kultury na podłożu stałym przez 6 miesięcy (Figura 2C), mediana 75 dni po rozpoczęciu leczenia linezolidem. Jeden pacjent wycofał się przed otrzymaniem badanego leku, ze względu na rozpoznanie przerzutowego raka okrężnicy; dane tej osoby zostały uwzględnione w zmodyfikowanej analizie zamiar-leczenie jako niepowodzenie leczenia. Od maja 2012 r. 38 pacjentów, którzy otrzymywali linezolid, 17 nadal otrzymywało leczenie zgodnie z protokołem, a 13 zakończyło leczenie, w tym 6 bez nawrotu w trakcie leczenia, 4 bez nawrotu w ciągu 6 miesięcy i 3 bez nawrotu w 12-miesięcznej obserwacji (koniec badania). Ośmiu pacjentów wycofało się wcześnie: 4 pacjentów z powodu niepowodzenia leczenia, z powodów osobistych i 3 z powodu zdarzeń niepożądanych (ryc. 4 w dodatkowym dodatku).
Bezpieczeństwo
Rysunek 3. Rysunek 3. Prawdopodobieństwo przetrwania bez zdarzeń w czasie. Krzywe Kaplana-Meiera w panelu A pokazują czas wystąpienia istotnych klinicznie zdarzeń niepożądanych, które spowodowały wakacje leku lub dostosowanie dawki podczas badania. Symbole wskazują punkty do cenzorowania danych dla pacjentów pozostających w badaniu (patrz Tabela 3 w Dodatku Aneksowym, w którym podano szczegółowe szacunki ryzyka skorygowane dla osób-lat ekspozycji). Krzywe na panelu B pokazują czas pierwszego zdarzenia niepożądanego u pacjentów po drugiej randomizacji, albo kontynuacji dawki dziennej wynoszącej 600 mg, albo zmniejszonej dawki 300 mg na dzień. Znaki zaznaczające wskazują punkty do cenzurowania danych dla poszczególnych pacjentów, którzy nadal otrzymywali badany lek.
Spośród 38 pacjentów, którzy otrzymali linezolid, 33 (87%) miało istotne klinicznie zdarzenia niepożądane; 31 pacjentów (82%) miało zdarzenia prawdopodobnie lub prawdopodobnie związane z linezolidem (tabela 2 w dodatkowym dodatku). Większość zdarzeń niepożądanych ustąpiła stosunkowo szybko, a tylko 3 pacjentów trwale zaprzestało stosowania linezolidu ze względu na toksyczność leku (2 pacjentów z powodu neuropatii wzrokowej i z powodu anemii)
[przypisy: przegladarka skierowan do sanatorium, potencjalny dawca szpiku, honorowy dawca krwi przywileje ]

0 thoughts on “Linezolid w leczeniu przewlekłej, intensywnie opornej na leki gruźlicy AD 6”