Skip to content

Przedłużone przeżycie w stadium III czerniaka z terapią adiuwantową Ipilimumab ad

5 miesięcy ago

545 words

Wyniki dotyczące globalnej skali zdrowotnej, która była podstawowym punktem końcowym stanu zdrowia związanym z jakością życia, nie zostały dotknięte przez ipilimumab.12 Zatwierdzenie przez FDA zostało przyznane w 2015 r. Na podstawie wyników tego badania. Wpływ ipilimumabu na całkowite przeżycie i odległe przeżycie wolne od przerzutów jest ważny, biorąc pod uwagę, że jedyna inna zatwierdzona terapia ogólnoustrojowa w kontekście leczenia adiuwantowego, interferon alfa, ma marginalny wpływ na całkowity czas przeżycia.13-15 Tutaj podajemy, przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 5,3 roku, skuteczność terapii adiuwantowej ipilimumabem we wszystkich punktach końcowych przeżycia u pacjentów z czerniakiem III stopnia wysokiego ryzyka po całkowitym rozcięciu węzłów limfatycznych. Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci mieli 18 lat lub więcej z histologicznie potwierdzonym skórnym czerniakiem, który był przerzutowy do regionalnych węzłów chłonnych. Zgodnie z klasyfikacją American Joint Committee on Cancer 2009 pacjenci mieli czerniaka stopnia IIIA (pacjenci z rakiem N1a [tj. Tylko jeden węzeł zaangażowany w mikroprzerzuty] musieli mieć co najmniej jeden przerzut o wymiarach> mm w największym wymiarze) lub etap IIIB lub czerniak IIIC bez przerzutów w transporcie (tj. wzrastanie> 2 cm od pierwotnego guza, ale przed dotarciem do najbliższego węzła chłonnego) .2 Całkowite regionalne pobranie węzłów chłonnych było wymagane w ciągu 12 tygodni przed randomizacją. Kryteria wykluczenia obejmowały wynik w zakresie Wschodniej Spółdzielczej Grupy Onkologicznej (ECOG) o wartości większej niż (w skali od 0 do 5, z wyższymi liczbami wskazującymi na większą niepełnosprawność), chorobą autoimmunologiczną, niekontrolowanym zakażeniem, istotną chorobą sercowo-naczyniową (New York Heart Association klasa czynnościowa III lub IV), poziom dehydrogenazy mleczanowej jest ponad 2-krotnie wyższy od górnej granicy prawidłowego zakresu, stosowanie układowych glukokortykoidów i poprzednia ogólnoustrojowa terapia czerniaka.
Projekt i schemat badań
W tym randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu III fazy pacjenci zostali zapisani do 99 ośrodków w 19 krajach. Rejestracja została przeprowadzona centralnie w siedzibie głównej EORTC. Centralny interaktywny system odpowiedzi głosowej został wykorzystany do randomizacji i był oparty na technice minimalizacji16. Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z stadium choroby (stadium IIIA vs. stadium IIIB vs. stadium IIIC z jednym, dwoma lub trzema dodatnimi węzłami vs. stadium IIIC z czterema lub więcej dodatnimi węzłami) i region geograficzny (Ameryka Północna, Europa lub Australia). Miejscowi farmaceuci, którzy byli świadomi zadań w grupie próbnej, przeprowadzili randomizację. Badacze kliniczni i osoby gromadzące lub analizujące dane nie były świadome zadań w grupie próbnej.
Pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: do otrzymywania dożylnego wlewu ipilimumabu w dawce 10 mg na kilogram lub placebo co 3 tygodnie w czterech dawkach, następnie co 3 miesiące przez okres do 3 lat lub do czasu nawrotu choroby, niedopuszczalne poziom efektów toksycznych, poważne naruszenie protokołu lub wycofanie zgody (rys. S1 w dodatkowym dodatku). Zasady dotyczące wstrzymywania dawki ipilimumabu lub placebo oraz postępowania w przypadku niepożądanych zdarzeń związanych z układem odpornościowym są szczegółowo opisane w pełnym protokole z badań, dostępnym pod adresem.
Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie bez nawrotów
[patrz też: ośrodki terapii uzależnień nfzia Kraków, ośrodki terapii uzależnień nfzia, ośrodki terapii uzależnień nfz ]

0 thoughts on “Przedłużone przeżycie w stadium III czerniaka z terapią adiuwantową Ipilimumab ad”