Skip to content

Przedłużone przeżycie w stadium III czerniaka z terapią adiuwantową Ipilimumab czesc 4

6 miesięcy ago

471 words

Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo oceniała dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności co 6 miesięcy, bez formalnych, pośrednich analiz. Dopiero w czasie ostatecznej analizy czasu przeżycia wolnego od nawrotów przeprowadzono tymczasowe analizy całkowitego przeżycia i odległego przeżycia bez przerzutów, przeprowadzone przez niezależnego statystyka, a wyniki zostały przekazane członkom Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa. Weryfikacja danych źródłowych na miejscu została przeprowadzona przez kliniczną organizację badawczą. Analiza statystyczna
W badaniu wzięło udział 950 pacjentów. We wstępnym protokole obliczyliśmy, że w sumie 491 zgonów będzie wymaganych, aby zapewnić próbę z 85% mocą, aby wykryć różnicę w 4,5-letnich ogólnych wskaźnikach przeżywalności 42,3% w grupie placebo i 52,0% w grupa ipilimumab, odpowiadająca współczynnikowi ryzyka zgonu wynoszącemu 0,76. Ze względu na poprawę wyników po wznowie (ze względu na zmianę w krajobrazie leczenia pacjentów z czerniakiem) postanowiono, za pomocą protokołu zmiany, przeprowadzić ostateczne analizy całkowitego przeżycia i przeżycia bez przerzutów w w tym samym czasie. Biorąc pod uwagę 506 zdarzeń odległych przerzutów lub śmierci i 376 zgonów w klinicznym momencie odcięcia (31 stycznia 2016 r.), Ponowna rekompensata (za pomocą funkcji wydawania alfa Lan-DeMets), ostateczna analiza całkowitego przeżycia i odległego przeżycie bez przerzutów można przeprowadzić na dwustronnych poziomach alfa 0,049 i 0,042, odpowiednio, przedział ufności dla współczynnika ryzyka dla porównania grup dla tych punktów końcowych ustalono odpowiednio na 95,1% i 95,8%; moc statystyczna wynosiła odpowiednio 75,8% i 89,4%. Plan analizy statystycznej (dostępny z protokołem próbnym) wskazał, że w celu zachowania błędu alfa zastosowane zostanie podejście polegające na testowaniu hierarchicznym po analizie pierwotnego punktu końcowego przeżycia wolnego od nawrotów. W pierwszej kolejności przebadano przeżycie całkowite, a następnie przeżycie bez przerzutów odległych. W przypadku analizy podgrup oszacowano szacunkowy współczynnik hazardu wraz z 99% przedziałem ufności.
Główne analizy punktów końcowych skuteczności obejmowały wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji, zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Profil bezpieczeństwa oceniano u pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę losowo przydzielonego schematu. Szczegóły metod statystycznych podano w dodatkowym dodatku.
Wyniki
Pacjenci i reżim badań
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów na początku badania. Od lipca 2008 r. Do sierpnia 2011 r. Randomizowano ogółem 951 pacjentów: 475 pacjentów przydzielono do grupy ipilimumabu, a 476 do grupy placebo. Charakterystyka wyjściowa była podobna w obu randomizowanych grupach (tabela 1).
Sześciu pacjentów (4 pacjentów w grupie ipilimumabu i 2 w grupie placebo) nie rozpoczęło losowo przydzielonego schematu (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). Mediana liczby otrzymanych dawek wynosiła 4 dawki (odstęp międzykwartylny, od 3 do 8) w grupie ipilimumabu i 8 (odstęp międzykwartylowy, od 4 do 16) w grupie placebo
[więcej w: ośrodki terapii uzależnień nfz, ośrodki terapii uzależnień nfz olsztyn, ośrodki terapii uzależnień nfzia Kraków ]

0 thoughts on “Przedłużone przeżycie w stadium III czerniaka z terapią adiuwantową Ipilimumab czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kamica żółciowa przyczyny[…]