Skip to content

Terapia podtrzymująca Niraparib w platynowym, nawracającym raku jajnika ad 5

2 miesiące ago

346 words

Spośród tych pacjentów 201 poddano leczeniu w kohorcie gBRCA i 345 w kohorcie innej niż gBRCA (Figura 1). W momencie blokady bazy danych 51 pacjentów w kohorcie gBRCA i 58 w grupie bez gBRCA nadal otrzymywało niraparib lub placebo. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Cechy demograficzne i kliniczne były dobrze zrównoważone w dwóch kohortach w punkcie wyjściowym (Tabela 1). Mediana wieku wahała się od 57 do 63 lat, a większość pacjentów w momencie rozpoznania miała raka jajnika III lub IV stopnia. Około połowa pacjentów w kohorcie gBRCA i jedna trzecia pacjentów w kohorcie innej niż gBRCA otrzymała trzy lub więcej linii chemioterapii (Tabela 1). Pełny wykaz danych demograficznych i klinicznych znajduje się w tabeli S1 w dodatkowym dodatku.
Wyniki skuteczności
Analizę skuteczności wykonano po wystąpieniu progresji choroby lub zgonu u 103 pacjentów w kohorcie gBRCA i u 101 w podgrupie dodatniej pod względem HRD z kohorty innej niż gBRCA. W tym czasie wystąpiło 213 takich zdarzeń w ogólnej grupie non-gBRCA. Mediana czasu obserwacji w momencie odcięcia danych wynosiła 16,9 miesiąca dla wszystkich pacjentów w populacji, która miała zamiar leczyć, czas trwania był podobny w kohorcie gBRCA i w kohorcie innej niż gBRCA (16,4 miesiąca i 17,5 miesiąca). miesiące, odpowiednio). Najdłuższa obserwacja w czasie blokady bazy danych trwała 24 miesiące. Mediana wskaźnika zgodności w grupie niraparibu wynosiła około 90% w dwóch kohortach; zgodność w grupie placebo była wysoka (> 99%).
Ryc. 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan a-Meiera dotyczące przeżycia wolnego od progresji. Przedstawiono szacunkowe wskaźniki pierwotnego wyniku (przeżycie wolne od progresji) u pacjentów z mutacją genu BRCA linii zarodkowej (panel A), u osób bez mutacji genu BRCA linii zarodkowej u u których stwierdzono guzy z niedoborem rekombinacji homologicznej (HRD) (panel B) i bez mutacji BRCA w linii płciowej (panel C). Dwustronne wartości P obliczono z użyciem stratyfikowanego testu log-rank. CI oznacza przedział ufności.
Czas przeżycia wolnego od progresji w grupie niraparibu był znacznie dłuższy niż w grupie placebo we wszystkich trzech pierwotnych populacjach skuteczności (P <0,001) (Figura 2). W kohorcie gBRCA średni czas przeżycia wolnego od progresji wynosił 21,0 miesięcy w grupie niraparibu i 5,5 miesiąca w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,27, 95% przedział ufności [CI], 0,17 do 0,41) (Figura 2A). Leczenie niraparybem powodowało znacznie dłuższy czas przeżycia bez progresji niż placebo w podgrupie dodatniej pod względem HRD grupy nie-gBRCA (mediana, 12,9 miesiąca w porównaniu z 3,8 miesiąca, współczynnik ryzyka, 0,38, 95% CI, 0,24 do 0,59) (ryc. 2B) oraz w ogólnej kohorcie innej niż gBRCA (mediana, 9,3 miesiąca w porównaniu z 3,9 miesiąca, współczynnik ryzyka, 0,45, 95% CI, 0,34 do 0,61) (Figura 2C).
Ryc. 3. Rycina 3. Podgrupa Analiza przeżycia wolnego od progresji. Wykryto analizy podgrup dotyczące pierwotnego wyniku u pacjentów z mutacją genu BRCA linii zarodkowej, u osób bez mutacji genu BRCA linii zarodkowej, u których stwierdzono niedobór rekombinacji homologicznej (HRD), oraz osoby bez mutacji w linii płciowej BRCA
[hasła pokrewne: honorowy dawca krwi przywileje, rehabilitacja tarchomin, stomatologia ursynów ]

0 thoughts on “Terapia podtrzymująca Niraparib w platynowym, nawracającym raku jajnika ad 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: 5 najlepszych suplementów[…]