Skip to content

Terapia podtrzymująca Niraparib w platynowym, nawracającym raku jajnika ad 7

2 miesiące ago

519 words

Zdarzenia niepożądane. Pojawiające się w trakcie leczenia zdarzenia hematologiczne dowolnego stopnia, które wystąpiły u co najmniej 10% pacjentów w każdej grupie obejmowały trombocytopenię (61,3% w grupie niraparibu w porównaniu z 5,6% w grupie placebo), anemię (50,1% vs 6,7%) i neutropenia (30,2% vs. 6,1%) (tabela 2). Częstość występowania zespołu mielodysplastycznego wynosiła 5 na 367 pacjentów (1,4%), którzy otrzymali niraparib. Wystąpił jeden przypadek zespołu mielodysplastycznego i ostrej białaczki szpikowej wśród pacjentów otrzymujących placebo. Częstość występowania zdarzeń wymagających leczenia w stopniu 3 lub 4 wynosiła 74,1% w grupie leczonej niraparibem i 22,9% w grupie placebo (tabela S3 w dodatkowym dodatku); większość z tych zdarzeń to hematologiczne nieprawidłowości laboratoryjne. Wśród pacjentów otrzymujących niraparib, najczęstszym zdarzeniem klinicznym związanym z trombocytopenią były wybroczyny stopnia lub 2 (w 5%); u żadnego pacjenta nie wystąpił krwawienie 3. lub 4. stopnia, chociaż pacjent miał wybroczyny stopnia 3 i krwiak współistniejący z pancytopenią. Hematologiczne objawy stopnia 3. lub 4., które obserwowano u co najmniej 10% pacjentów otrzymujących niraparib, to trombocytopenia (w 33,8%), niedokrwistość (w 25,3%) i neutropenia (w 19,6%). Przerwanie leczenia z powodu tych zdarzeń było rzadkie (Tabela Większość hematologicznych anomalii laboratoryjnych wystąpiła w pierwszych trzech cyklach leczenia; po dostosowaniu dawki na podstawie indywidualnego profilu działań niepożądanych częstość występowania małopłytkowości stopnia 3 lub 4, neutropenii lub zmęczenia była rzadka poza cyklem 3 (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Małopłytkowość była przejściowa, a poziomy płytek ustabilizowały się poza cykl 3 (ryc. S3 w Dodatku uzupełniającym). Zgłoszone przez pacjenta wyniki
Analizy dotyczące zgłaszanych przez pacjentów wyników wskazują na podobne wyniki u osób otrzymujących niraparib i przyjmujących placebo (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Pacjenci z grupy niraparibu wykazywali jakość życia podobną do tej u pacjentów otrzymujących placebo. Wskaźniki wypełnienia kwestionariuszy FOSI i EQ-5D-5L były wysokie i podobne w obu grupach (Tabela
Dyskusja
W tym badaniu stwierdziliśmy, że niraparib wywiera pozytywny efekt u pacjentów z nawracającym rakiem jajników z dodatnim wynikiem platyny. Pacjenci otrzymujący niraparib mieli znacznie dłuższy czas przeżycia wolnego od progresji niż osoby otrzymujące placebo we wszystkich pierwotnych populacjach o skuteczności – wraz z dłuższą przerwą w chemioterapii, dłuższym czasem do pierwszej kolejnej terapii i lepszymi wynikami po rozszerzonym pomiarze przeżycia wolnego od progresji – w dwóch kohortach próbnych. Jest zbyt wcześnie, aby ocenić ogólne efekty przeżycia związane z niraparibem i nie zidentyfikowano nowych sygnałów bezpieczeństwa.
Krytycznym elementem tego badania była niezależna ocena wpływu leczenia niraparibem niezależnie od obecności lub nieobecności mutacji genu BRCA linii zarodkowej. Wyniki sugerują, że niraparib zapewnia znaczące kliniczne korzyści niezależnie od statusu BRCA. Kohorta pacjentów z mutacjami nie będącymi gBRCA obejmowała osoby z różnymi cechami biologicznymi guza, w tym kobiety, u których guzy były pozytywne pod względem HRD z BRCA typu dzikiego, jak również te z mutacjami somatycznymi BRCA
[więcej w: cena badania moczu, gazeta zdrowie, za mało neutrocytów ]

0 thoughts on “Terapia podtrzymująca Niraparib w platynowym, nawracającym raku jajnika ad 7”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem