Skip to content

Wazopresyna kontra infuzja norepinefryny u pacjentów z wstrząsem septycznym ad 5

5 miesięcy ago

243 words

Efekt leczenia w każdej podgrupie został oceniony zgodnie z analizą w obrębie warstwy, przy użyciu testu chi-kwadrat. Zastosowaliśmy również analizę logistyczno-regresyjną w celu przetestowania interakcji między warstwą a terapią w celu ustalenia, czy istnieje zróżnicowany wpływ na śmiertelność. Analityk danych i badacze nie byli świadomi zadań związanych z leczeniem podczas wykonywania ostatecznych analiz. Analizę przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS (wersja 9.1.3), a wszystkie wartości P były dwustronne.
Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. NYHA oznacza klasyfikację New York Heart Association.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i wyjściowa pacjentów. Spośród 6229 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 802 poddano randomizacji po uzyskaniu świadomej zgody (ryc. 1). Spośród tych 802 pacjentów, 2 po wydaniu zgody po infuzji badanego leku i 21 nie otrzymały infuzji z różnych powodów. Ponadto jeden pacjent stracił czas na obserwację przed 28 dniem. Tak więc 779 pacjentów poddano randomizacji i infuzji badanego leku, a 778 włączono do końcowej analizy pierwotnej: 396 w grupie wazopresyny i 382 w grupie norepinefryny (ryc. 1). Wyjściową charakterystykę tych dwóch grup przedstawiono w tabeli 1. Badani pacjenci byli ciężko chorzy, na co wskazywały wyniki APACHE II, 19 w proporcji do dysfunkcji nowych narządów, poziomy mleczanu w surowicy oraz wskaźniki wlewu norepinefryny podczas badania wejście.
Ciśnienie krwi w obu grupach było podobne w całym badaniu, natomiast częstość akcji serca była znacząco niższa w grupie wazopresyny niż w grupie norepinefryny podczas pierwszych 4 dni leczenia (p <0,001) (ryc. w dodatkowym dodatku) . Różnica średnich szybkości wlewu badanego leku między grupami leczonymi podczas pierwszych 5 dni wynosiła 2 ml na godzinę. Tempo wlewu norepinefryny było istotnie niższe w grupie wazopresyny niż w grupie noradrenaliny w ciągu pierwszych 4 dni (P <0,001) (ryc. 2 w dodatkowym dodatku).
Tabela 2. Tabela 2. Analiza częstości i ryzyka zgonu z dowolnej przyczyny i wyników wtórnych. Rycina 2. Rycina 2. Krzywe przeżywalności Kaplan-Meier dla pacjentów, którzy przeszli randomizację i infuzję. Przerywana linia pionowa oznacza dzień 28. Wartości P zostały obliczone przy użyciu testu log-rank.
Nie było znaczącej różnicy w pierwotnym wyniku (wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, ocenianej 28 dni po rozpoczęciu wlewu), pomiędzy grupą wazopresyny a grupą norepinefryny (odpowiednio 35,4% i 39,3%, P = 0,26; przedział ufności [CI] dla bezwzględnego zmniejszenia ryzyka w grupie wazopresyny, -2,9 do 10,7%) (tabela 2 i wykres 2). Podobnie, nie było istotnej różnicy w śmiertelności po 90 dniach (odpowiednio 43,9% i 49,6%, P = 0,11, 95% CI w przypadku bezwzględnego zmniejszenia ryzyka, -1,3 do 12,8%) lub w częstości dysfunkcji narządów (tabela 2). Wyniki pozostały nieistotne po wieloczynnikowej analizie regresji logistycznej (iloraz szans dla śmierci w grupie wazopresyny po 28 dniach, 0,88 [95% CI, 0,62 do 1,26], iloraz szans dla śmierci po 90 dniach, 0,81 [95% CI, 0,57 do 1,16]).
Tabela 3
[przypisy: antytrombina, nfz skierowania do sanatorium mazowieckie, folikulina ]

0 thoughts on “Wazopresyna kontra infuzja norepinefryny u pacjentów z wstrząsem septycznym ad 5”