Skip to content

Wazopresyna kontra infuzja norepinefryny u pacjentów z wstrząsem septycznym czesc 4

2 miesiące ago

539 words

Drugorzędne wyniki obejmowały 90-dniową śmiertelność; dni żywe i wolne od dysfunkcji narządów w ciągu pierwszych 28 dni zgodnie z kryteriami brukselskimi16 (patrz Dodatek dodatkowy); dni żywe i wolne od użycia wazopresora, wentylacji mechanicznej lub terapii nerkozastępczej; dni żywych i wolnych od zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, zdefiniowanego jako brak dwóch lub więcej z czterech kryteriów diagnostycznych dla zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej; dni żywe i wolne od stosowania kortykosteroidów; oraz długość pobytu na oddziale intensywnej terapii i szpitalu. Oceniliśmy również liczbę poważnych zdarzeń niepożądanych. Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że 776 pacjentów było wymaganych do rejestracji, randomizacji i przyjęcia badanego leku w celu wykrycia bezwzględnej 10% różnicy w śmiertelności, zakładając, że śmiertelność wynosi 60% w grupie norepinefryny i dwustronny błąd alfa wynoszący 0,05 i moc 80%. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo ocenił dwie wstępnie zaplanowane tymczasowe analizy, po włączeniu 194 pacjentów i po włączeniu 388 pacjentów. Zastosowano podejście O Brien-Fleming do sekwencyjnych reguł zatrzymania dla bezpieczeństwa i skuteczności zgodnie z metodą Lan-DeMets.17 Po obu tymczasowych analizach komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił kontynuowanie badania bez modyfikacji protokołu.
W połowie procesu komitet wykonawczy, nieświadomy wszystkich danych i podczas konferencji z komitetem monitorującym dane i bezpieczeństwa, ustalił, że pacjenci, którzy zostali poddani randomizacji, ale nigdy nie otrzymali infuzji, nie zostali włączeni do podstawowej analizy, ponieważ ich zaniechanie być równo rozdzielone między grupami, nie byłoby związane z przypisaniem do leczenia i nie stroniłoby od wyników. 18 Zwiększyliśmy całkowitą liczbę pacjentów włączonych w celu utrzymania docelowej wielkości próbki po usunięciu takich pacjentów z analizy.
Pierwotna analiza porównująca śmiertelność 28-dniową pomiędzy obiema grupami leczenia została przeprowadzona przy użyciu nieskorygowanego testu chi-kwadrat, a wszyscy pacjenci zostali oceniani zgodnie z otrzymanym leczeniem oraz z grupą leczoną przydzieloną podczas randomizacji. Wyniki przedstawiono jako bezwzględne i względne ryzyko i 95% przedziały ufności. Krzywe Kaplana-Meiera dla oszacowanego prawdopodobieństwa przeżycia w dwóch grupach leczenia w funkcji czasu od włączenia do badania porównano z zastosowaniem testu log-rank.
Ze względu na złożoną naturę wstrząsu septycznego i uwzględnienie braku równowagi pomiędzy dwiema grupami terapeutycznymi w punkcie wyjściowym, zastosowano procedurę logistyczno-regresyjną i znaczące współzmienne, które przewidywały wyniki, w celu dostosowania wartości surowych dla 28-dniowej śmiertelności. Wiek, nasilenie choroby (punktacja w ostrej fizjologii i chronicznej ocenie zdrowia [APACHE II] na początku badania), poważne współistniejące warunki i inne wyjściowe zmienne, które przewidywały wynik (przy wartości progowej P wynoszącej 0,20) zostały wprowadzone do modelu. Wyniki przedstawiono jako iloraz szans i 95% przedział ufności. Zastosowaliśmy procedury parametryczne (niezależny test t-Studenta), procedury nieparametryczne (test rang Wilcoxona) lub dokładny test Fishera w celu porównania wszystkich wyników wtórnych.
Pacjenci byli również oceniani zgodnie z a priori warstwami cięższego lub mniej ciężkiego wstrząsu septycznego (zdefiniowanego jako dawka norepinefryny), jak również w kilku badaniach eksploracyjnych w zakresie intensywności wstrząsu, określonych przez kryteria post hoc.
[przypisy: masaż uciskowy, antytrombina, leobert allegro ]

0 thoughts on “Wazopresyna kontra infuzja norepinefryny u pacjentów z wstrząsem septycznym czesc 4”