Skip to content

Zbiorcze skojarzenie pięciu wariantów genetycznych z rakiem prostaty ad 5

2 miesiące ago

523 words

Mężczyźni, którzy nosili jeden, dwa, trzy lub cztery lub więcej z pięciu SNP mieli zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia raka prostaty, w porównaniu z mężczyznami, którzy nie nosili żadnego z pięciu SNP (P dla trendu, 6,75 x 10-27) . Gdy wywiad rodzinny został włączony jako inny czynnik ryzyka (zakodowany jako 0 lub 1) dla łącznie sześciu możliwych czynników związanych z rakiem prostaty, zaobserwowaliśmy mocniejszy skumulowany efekt po dostosowaniu do wieku i regionu geograficznego (P dla trendu, 4,78 × 10- 28). Na przykład mężczyźni, którzy mieli pięć lub więcej z tych sześciu czynników, mieli iloraz szans 9,46 (95% przedział ufności [CI], 3,62 do 22,72) dla raka prostaty, w porównaniu z mężczyznami, którzy nie nosili żadnego z sześciu czynników (P = 1,29 × 10-8). Ten skumulowany efekt był podobnie obserwowany w dwóch podgrupach badanych osób, z P dla trendu 1,36 × 10-10 w CAPS-1 i 9,03 × 10-20 w CAPS-2 (dane nie pokazane). Obliczyliśmy specyficzność i czułość modelu regresji, konstruując krzywe ROC (ang. Receiver-operating-characteristic) i obliczone statystyki dla pola pod krzywą (AUC), aby oszacować zdolność każdego z trzech modeli do odróżnienia osób chorych od osób kontrolnych. AUC wyniosło 57,7 (95% CI, 56,0 do 59,3) dla modelu (sam wiek i region), 60,8 (95% CI, 59,1 do 62,4) dla modelu 2 (wiek, region i historia rodziny) i 63,3 (95 % CI, 61,7 do 65,0) dla modelu 3 (wiek, region, wywiad rodzinny i liczba genotypów związanych z rakiem prostaty w pięciu SNP). AUC było znacznie wyższe dla modelu 3 niż dla modelu 2 (P = 6,12 × 10-6). Należy zauważyć, że przeuczenie mogło mieć wpływ na nasze wyniki iz tego powodu modele wymagają weryfikacji w niezależnych populacjach.
Tabela 5. Tabela 5. Związek pięciu SNP o charakterystyce klinicznej. Tabela 5 pokazuje, że żaden z pięciu SNPs nie był znacząco związany z agresywnością raka gruczołu krokowego, wynikiem Gleasona, obecnością lub brakiem wywiadu rodzinnego, poziomem PSA w surowicy w momencie rozpoznania lub wiekiem w momencie rozpoznania. Ponadto, nie znaleziono związku z tymi zmiennymi klinicznymi, gdy wiele SNP związanych z rakiem prostaty rozważano jednocześnie. Na przykład, 154 przypadki pacjentów, którzy nosili cztery lub więcej z pięciu SNP, nie różniły się istotnie od 162 pacjentów, którzy nie mieli SNP w odniesieniu do następujących zmiennych klinicznych: dodatni wywiad rodzinny (17% z czterema lub więcej SNP i 21% bez SNP, P = 0,39), odsetek z zaawansowaną chorobą (odpowiednio 54% i 48%, P = 0,33) i mediana stężenia PSA w osoczu w momencie rozpoznania (odpowiednio 15 ng i 14 ng na mililitr; P = 0,27). Brak powiązania między SNPs w 8q24 a charakterystyką kliniczną odnotowano również wcześniej, 7,12-14, ale w innych badaniach stwierdzono tendencję między SNP w 8q24 a wysokim stopniem złośliwości Gleasona, stadium nowotworu i agresywną chorobą.4-6, 15,16 Zatem związek tych SNP z klinicznymi cechami raka prostaty pozostaje otwartym pytaniem.
Dyskusja
W badaniach genomewidów wiele regionów chromosomalnych w 8q24 i 17q było związanych z rakiem prostaty. 4-8 Wszystkie trzy regiony w 8q24 zostały zreplikowane we wszystkich opublikowanych badaniach, 10,12-16, ale żadne badanie nie zreplikowało jeszcze stowarzyszeń w regionach 17q
[więcej w: definicja wypadku przy pracy, szpital psychiatryczny bolesławiec, folikulina ]

0 thoughts on “Zbiorcze skojarzenie pięciu wariantów genetycznych z rakiem prostaty ad 5”